Rozwód kościelny

Rozwód kościelny

 

Kościół Katolicki nie  daje  możliwości rozwodu, czyli rozwiązania małżeństwa. W Kościele Katolickim możliwe jest jedynie stwierdzenie o nieważności małżeństwa, czyli unieważnienie go.

Podstawą, aby uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa przez Katolicki jest wiele. Kompleksowo są wypisane w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Wyróżnia się trzy główne grupy wad i przeszkód, które mogą być powodem do nieważnienia Kościelnego zawarcia związku małżeńskiego:

 1. przeszkody do uznania za ważne zawarcie związku małżeńskiego,
 2. wady dotyczące umowy małżeńskiej,
 3. wady formy kanonicznej, obrzędu.

  W każdej grupie zawarte są przesłanki, które unieważniają małżeństwo już zawarte. Jeśli w istocie przesłanki istniały w chwili zaślubin, małżeństwo można unieważnić.

  Podstawowe przesłanki są wypisane w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

   

  Rozwód kościelny

  Rozwód kościelny

  Zgodnie z Kodeksem małżeństwo jest nieważne, gdy:

 • jeden z małżonków jest bezpłodny, na przykład gdy mężczyzna cierpi na impotencję i występuje niemoc płciowa, co uniemożliwia zrodzenie potomstwa,

 • mężczyzna zawarł taki związek małżeński przed 16 rokiem życia, zaś kobieta przed 14 -stym rokiem życia;

 • jeden z małżonków starających się o unieważnienie nie został ochrzczony oraz nie dostał z tego tytułu dyspensy;

 • jeden z małżonków pozostaje i trwa w innym związku małżeńskim, czyli przeszkoda węzła małżeństwa;

 • zostało zawarte małżeństwo pod siłą lub poprzez podstęp;

 • jeden z małżonków zawarł śluby kapłańskie;

 • zaistniał poważny błąd co do osoby;

 • zostało zawarte małżeństwo pomiędzy krewnymi lub powinowatymi;

 • zostało zawarte małżeństwo pomiędzy osobami, mającymi istotny stosunek adopcji;

 • istnieją „przeszkody tak zwanej przyzwoitości publicznej”;

 • zostało zawarte małżeństwo przez osobę, która jest niepełnosprawna intelektualnie;

 • forma kanoniczna nie została zachowana .

Pozew i gdzie odbywają się podobne procesy? Rozwód kościelny Sandomierz, jako przykład.

Rozwód kościelny odbywa się w Sądzie Diecezjalnym, Kościelnym. Procesy kościelne nie są związane z procesami cywilnymi i tutaj zastosowanie ma tylko i wyłącznie Prawo Kościelne. Aby uzyskać potocznie nazwany rozwód kościelny w Tarnowie, wówczas należy złożyć skargę powodową, do właściwego Sądu Diecezjalnego, a ten znajduje się również w Tarnowie.

Postępowanie jest prowadzone. W skardze powodowej jako piśmie inicjującym warto wskazać wszystkie przesłanki i argumenty, które są podstawą do stwierdzenia o nieważności zawartego małżeństwa. ,Ważne jest, by przedstawić dowody jakie się ma w posiadaniu na potwierdzenie twierdzeń zawartych w skardze.

 

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments